Modele gospodarki rynkowej anglosaski

Posted by | februar 19, 2019 | Ikke-kategoriseret | No Comments

Własność nad środkami Produkcji Może przybrać-forme Państwowej, Albo spółdzielczej. Gospodarki socjalistyczne, które bazują na procesie akumulacji kapitału, ALE jednocześnie kontrolują lub kierują tym procesem (poprzez Wspomniane formy własności) w celu zapewnienia stabilności, równości i extension SWEJ władzy decyzyjnej nazywane są systemami rynkowego socjalizmu. Gospodarka Mieszana Składa się Zarówno z sektora Państwowego, Jak i prywatnego. Niekiedy występuje w korzystam również własność spółdzielcza. Gospodarki Mieszane Cechuje obecność samoregulacji rynkowej przy zachowaniu Państwowej kontroli Gospodarki. Zaangażowanie państwa w gospodarkę przejawiać się Może w postaci: prawnych Regulacji, lub dużego udziału spółek państwowych w rynku. Système Gospodarczy może być traktowany jako część systemu Społecznego, równie istotnego co: System prawny, System Polityczny, Czy Kultura. Często zachodzi Silny Związek pomi, ZY danymi ideologiami, systemami politycznymi a ponosi le gospodarczym. Wiele ustrojów gospodarczych “nakłada się na siebie” w diffĂŠrents obszarach, NP. termin Gospodarka Mieszana jest często postrzegany jako połączenie elementów diffĂŠrents Systemów. Inne z kolei mogą się wzajemnie wykluczać.

Ne najczciej stosowanych przy wyodrbnianiu modeli kapitalizmu rodkowoeuropejskiego, w klasyfikacji Krzysztofa Jasieckiego, kryteriw zalicza si: Systemy gospodarcze obejmują produkcję, dystrybucję je konsumpcję dóbr. Głównymi modelami Systemów gospodarczych są: kapitalizm, système Socjalistyczny oraz Gospodarki Mieszane. Wszystkie czynniki są powiązane je należy je rozważać wzajemnym związku. Przy wzięciu je Pod uwagę système Bankowy ukierunkowany przez Główne cele systemu gospodarczego ma szanse na skuteczny rozww. Jedną z przesłanek dynamicznego rozkwitu systemu bankowego jest przystosowanie struktury systemu bankowego, un programu szczególnie Usług bankowych do oczekiwań klientów. Ordoliberalizm był próbą modyfikacji anglosaskiego klasycznego liberalizmu je przystosowania aller faire warunków je mentalności niemieckiej. Poszanowanie dla własności prywatnej je reguł Gospodarki rynkowej łączono z katolicką nauką społeczną je konserwatyzmem obyczajowym. Niemieccy ordoliberałowie Mieli dużą rolę w powstaniu idei społecznej Gospodarki rynkowej i państwa komend ordoliberalizm opierał się na Katolickiej nauce o naturze człowieka, dostrzegając rolę wspólnoty, tradycji, obyczaju i Religii. Wolność, Zdaniem ordoliberałów, była konsekwencją ludzkiej wolnej woli. Ustawy nie powinny tworzyć nowych Norm, lecz ujmować tradycyjne obyczaje w Kategorie prawne.

Idee ordoliberałów zostały w pewnym stopniu urzeczywistnione, Kiedy Ludwig Erhard zasiadał na STANOWISKU ministra Gospodarki (1949 – 1963), a Następnie kanclerza RFN (1963 – 1966). Badaczem, Kwon wywar Duy wpyw na mylenie o “rnych kapitalizmach” jest Bruno Amable, ktry swoj analiz sporzdzi w oparciu o Dane OCDE (dotyczce 21 pastw). Wyrni 5 obszarw instytucjonalnych: 1) konkurencja na rynku produktw, 2) zwizek SIA robocza-Pace oraz instytucje rynku pracy, 3) Sektor porednictwa finansowego oraz nadzr wacicielski, 4) Ochrona socjalna i pastwo opiekucze, 5) Sektor Edukacji. Po weryfikacji dostpnych danych, Amable zaproponowa 5 typw kapitalizmu: 1) rynkowy, 2) socjaldemokratyczny, 3) kontynentalny, 4) rdziemnomorski oraz 5) azjatycki, gdzie do modelu rynkowego zaliczy USA, Wielk Brytani, Australi, maintenant Zelandi i Kanad; Dania, Finlandia i Szwecja zostay przyporzdkowane ne kapitalizmu socjaldemokratycznego; Szwajcaria, holandia, Belgia, Norvégia, Niemcy, Autriche i francja à reprezentanci modelu kontynentalnego; Grecja, Wochy, Portugalia i Hiszpania rdziemnomorskiego; za Corée Poudniowa i Japonia à przedstawiciele kapitalizmu azjatyckiego.